Política integrada de gestió

Fundació ASPROS entitat sense ànim de lucre i de caràcter privat que dedica els seus esforços a fomentar, sensibilitzar i recolzar accions en pro de persones que pateixen minusvalideses, i en especial als discapacitats de caràcter psíquic.

La direcció de la FUNDACIO ASPROS ha pres el compromís d’implementar un sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma UNE/ISO 9001:2015, en l’abast dels Centres Especials de Treball: Parcs i Jardins , Servilògic i Tecnosolucions i el servei de suport USAP, que són l’eina fonamental que garanteix unes condicions laborals i socials úniques per a les persones amb discapacitat física, psíquica i malaltia mental. I un sistema de gestió de medi ambient basat en la norma UNE/ISO 14001 : 2015, en l’abast del Parcs i Jardins i Tecnosolucions que, a més, també disposarà de la  UNE/ISO 27001:2017.

La Direcció de la FUNDACIO ASPROS, conscient de la importància de satisfer les necessitats dels seus clients , usuaris/es i personal propi així com avançar en la millora continua , es compromet a :

  • Fer de la millora continua la nostra eina de treball establint i revisant periòdicament els objectius específics del nostre procés de millora.
  • Complir amb els requisits legals i/o normatius que ens sigui d’aplicació
  • Promocionar una millor consciència social tot vetllant per la no- discriminació; alhora que es durà a terme la prevenció, la defensa, el tractament, la rehabilitació i la integració dels disminuïts psíquics, principalment; però també sense excloure, previ acord de la Junta Directiva, a altres minusvalies o usuaris de serveis socials.
  • Crear i impulsar tot tipus d’activitats laborals en Centres Especials de Treball. Fomentar  qualsevol tipus d’activitat de feina de qualsevol sector que estigui contemplada en la legislació actual.
  • Atendre adequadament les peticions dels Clients del CET, per conèixer les seves necessitats i satisfer-les correctament, per tal d’obtenir clients fixes i satisfets, objectiu que significa un repte competitiu per mantenir i millorar la nostra qualitat en cadascuna de les nostres activitats professionals
  • Millorar contínuament els nostres processos per tal d’identificar i resoldre qualsevol situació que pugui generar insatisfacció als nostres clients i usuaris/es. Aquest objectiu requereix la participació de tot el personal per tal de millorar el que es fa i com es fa.
  • Millorar la nostra relació amb el medi ambient fet ús de les millors tècniques disponibles per a disminuir la contaminació.
  • Garantir la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades de l’organització, y les dels seus empleats i usuaris.
  • Garantir que tots els serveis de custòdia, transport, digitalització, arxiu y destrucció de documentació es portin a terme amb les màximes garanties de confidencialitat, mantenint-la íntegra i disponible al client.

La present Política està en consonància amb els valors de la nostra organització i  mantinguda i revisada periòdicament i comunicada a tot el personal i usuaris/es.

La direcció de Fundació Aspros ha adoptat els mitjans necessaris per a que la Política en els termes descrits sigui entesa, s’ apliqui i es mantingui  per part de tot el personal de la nostra organització.