60 anys caminant junts

Patronat

La Fundació es regeix per un Patronat

La nostra Fundació, privada i sense ànim de lucre, es regeix per un Patronat, el qual vetlla pel compliment de la missió de l’entitat, que està inscrita des del gener de 2005 al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya com a Fundació Privada Aspros, amb número de registre 1414.

El Patronat és el màxim òrgan de decisió de la Fundació i li correspon la representació, el govern i l’administració de l’entitat. Tot i això, pot delegar les seves funcions a altres òrgans, exceptuant les que la Llei i/o els estatuts situen com a indelegables. Els seus membres exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

El Patronat es reuneix 3 vegades a l’any amb possibilitat de reunions extraordinàries. Les seves funcions són les següents:

  • La modificació dels estatuts
  • La fusió, escissió o cessió de tots o d’una part dels actius i passius de l’entitat
  • L’escissió, extinció o dissolució de la Fundació
  • El nomenament dels càrrecs de confiança
  • L’aprovació dels comptes anuals i del pressupost
  • El nomenament de l’auditor de compres
  • El cessament d’un patró
  • La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica
  • La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques

Els actuals membres del patronat són:

Rosa Maria Mejón Bergés PRESIDENTA

Pere Blanco Felip VICEPRESIDENT

Raimon Bergós Civit SECRETARI NO PATRÓ

Enric Herrera Brescó VOCAL

Miquel Llompart Mallorques VOCAL

Xavier Moix Cavia VOCAL

Delfí Robinat VOCAL

Teresa Teixiné VOCAL

Josep Vall Esquerda VOCAL