Política de privacitat

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. ASPROS protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús d’aquests.

Estem compromesos a protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases conforme a les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti. Li preguem que llegeixi atentament la informació que segueix a continuació per a entendre com seran tractats les seves dades.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

El delegat de protecció de dades és l’encarregat de protegir els drets dels interessats i supervisar i controlar l’aplicació de la regulació de Protecció de Dades en ASPROS, i podrà dirigir-se a ell mitjançant el següent correu electrònic en cas de dubte, consulta o queixa: dpd@aspros.cat.

La finalitat de recollida de dades són:

-Per a la gestió dels serveis assistencials als usuaris de ASPROS i a les seves famílies, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.

-Per a gestionar la incorporació dels usuaris al món laboral, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.

-Per a prestar serveis del nostre col·lectiu a clients, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.

-Per a gestionar la relació laboral entre ASPROS i els seus empleats, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.

-Per a gestionar la relació entre ASPROS i els seus proveïdors, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.

-Per a gestionar la relació de ASPROS amb els seus socis col·laboradors, legitimant les dades recollides mitjançant acord contractual.

-Per a gestionar el seu currículum, per a avaluar-lo i potencialment cobrir un lloc de treball, legitimant les dades recollides, gràcies al seu consentiment explícit. Aquestes dades es guardessin durant 1 any.

-Vídeo vigilància per a gestionar la seguretat física de les instal·lacions, per interès legítim del Responsable de Tractament.

-Per a gestionar imatges de personal, usuaris i tutors legals per a publicacions o reportatges, legitimant el tractament dels mateixos per consentiment explícit.

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractats per ASPROS sent l’únic Responsable del tractament i no cedint-los a cap tercer, excepte cessions a diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i AAPP per imperatiu legal o requeriment judicial o policial.

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea o països que compleixin els criteris regulats pel RGPD.

Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i una vegada finalitzat, durant el període legalment establert.

L’informem que pot exercir els següents drets de manera gratuïta, per correu electrònic a dpd@aspros.cat adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Els drets que pot exercir són:

Accés: Consulta de les dades personals dels quals disposa ASPROS.
Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incomplets.
Supressió: Sol·licitud per a eliminar les seves dades.
Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractats.
Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades mentrestant:
Es comprova la seva exactitud (impugnació).
Existeixi tractament il·lícit, però no desitgi la supressió de les seves dades.
ASPROS no necessiti les seves dades, però vostè desitgi conservar-los per ser necessaris per a l’exercici del seu defensa o de reclamacions.
Una vegada sol·licitat un dret d’oposició s’estigui verificant si aquest dret preval sobre un interès públic o legítim que afecti les dades motiu d’oposició fins a la resolució del conflicte.
Portabilitat: Potestat de rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb ASPROS, així com la seva transmissió a una altra organització.

Si considera que per qualsevol motiu ASPROS no ha tractat de manera correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al delegat de protecció de dades dpd@aspros.cat que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà, a més, si ho considera oportú, presentar una reclamació dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).