Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa que el titular del website www.aspros.cat és:

Dades d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: nº 1414

El present Avís Legal pretén regular l’accés al website per part dels Usuaris sobre la base dels següents termes:

1.1. L’accés i navegació pel website és lliure i atribueix la condició d’Usuari el que implica la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions contingudes en aquestes normes, vigents en el moment en què l’Usuari accedeix al website, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb les mateixes, no haurà d’accedir o usar la mateixa.
1.2. Per fer ús dels serveis els menors d’edat o incapacitats han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal•libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.
1.3. ASPROS es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions de les presents normes, en els termes i condicions que estimi convenient, així com l’estructura i disseny del website, modificar o eliminar continguts, per la qual cosa es recomana la lectura de l’Avís Legal cada vegada que l’Usuari accedeixi a aquesta pàgina.
1.4. L’Usuari es compromet a utilitzar el website, i la informació que en el mateix es contempli de conformitat amb aquestes normes i en qualsevol cas de manera d’acord amb la Llei. D’aquesta manera, l’Usuari s’abstindrà de:
– Utilitzar la informació d’aquest website amb finalitats o efectes il·lícits o contraris als exposats en aquestes normes, lesius d’interessos i drets de ASPROS i/o tercers així, com causar qualsevol dany als equips informàtics, arxius, documents i continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic o a les xarxes connectades als mateixos.
– Introduir i difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes que puguin ocasionar danys en els sistemes de ASPROS, els seus proveïdors, Usuaris i tercers.
– Reproduir o copiar o distribuir el website, modificar o transformar els seus continguts, excepte autorització expressa del seu Titular.
– La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitaris, sense autorització prèvia del seu Titular.
1.5. Per a qualsevol informació addicional o per solucionar dubtes, queixes o suggeriments, els Usuaris poden posar-se en contacte amb els responsables del website a través de l’adreça de correu electrònic aspros@aspros.cat o en el telèfon 973 27 80 87.
ASPROS adoptarà totes les mesures al seu abast per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les Lleis Espanyoles i cooperarà amb les Autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar violacions de les lleis aplicables al present assetjo web.

2.1. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que sobre els continguts, disseny, textos, imatges, productes multimèdia, fotografies, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i comentaris, i en general, aquelles altres creacions o elements inserits en el website, expressats per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible pertanyen a ASPROS o tercers.
2.2. En cap cas l’accés al website, implica cap dret de renúncia, transmissió, llicència, total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents normes no concedeixen cap dret als usuaris d’utilització, alteració, explotació, reproducció o distribució.
2.3. ASPROS autoritza als usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar, emmagatzemar els continguts o elements del website exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que en tot cas s’indiqui l’autor dels mateixos i si s’escau, el copyright i notes de propietat industrial del seu titular i sempre que aquests elements no siguin posteriorment cedits a tercers o s’instal•lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució comercial o lucrativa, així com la seva modificació, alteració o descompilació.
2.4. Per a qualsevol altre ús diferent dels establerts en aquestes normes serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular d’aquests drets.
2.5. Si l’usuari coneix alguna violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual del website i el seu contingut, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del mail aspros@aspros.cat facilitant-nos en el mateix el seu nom, número de telèfon i adreça de correu electrònic. Tan aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vostè perquè ens faciliti més informació.

Consulta la política aquí

4.1. En el cas que en aquest website es refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines Web de tercers, ASPROS no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa ASPROS no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, que aquells no lesionin drets qualsevol de tercers. no pressuposa relació de cap classe entre ASPROS i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.
4.2. Els usuaris i/o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb el website, hauran de garantir que aquest només permet l’accés al website, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o el website. Excepte aquells signes que formin part de l’hiperlink, l’usuari i/o tercer garantirà que la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperlink no contindrà marques, noms comercials, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a ASPROS, excepte autorització prèvia i expressa d’aquest.

5.1. ASPROS no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament del seu website així com d’aquelles pàgines digitals amb les quals s’hagi establert un link, quan es degui a causes imputables a un tercer, a l’usuari o a causes de força major, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu website, tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.
5.2. Així mateix, ASPROS no garanteix la inexistència de virus introduïts per tercers que puguin afectar a aquest website o continguts d’altres pàgines digitals o al programari i maquinari de l’usuari. Amb la finalitat de disminuir els anteriors riscos, ASPROS utilitza mecanismes per a la detecció de virus.
5.3. En conseqüència ASPROS amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, no serà responsable de qualsevol dany o perjudici de tota naturalesa, que pugui ser derivat per la presència de virus o elements comuns a aquests així com de danys indirectes o per lucre cessant, pèrdua d’ingressos comercials, de dades, fallades en la transmissió o recepció de les dades, despeses de substitució de béns, instal·lacions o serveis, despeses de capital i altres pèrdues pecuniàries derivades o relacionades amb l’accés a aquest website.
5.4. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es produeixin per l’incompliment d’aquestes normes.

La declaració com a nul·la, invàlida o ineficaç de qualsevol de les estipulacions de les presents normes, no afectarà a la validesa o eficàcia de les altres que es mantindran en els termes acordats essent vinculants per a les parts. ASPROS es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

La legislació aplicable a aquestes normes és la Llei Espanyola. En cas de controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre furt que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.