Sostenibilitat i innovació

Drets Humans, Convenció i ODS

La Fundació Aspros té com a elements estratègics la millora de la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats de les persones, el desenvolupament de xarxes d’organitzacions aliades i col·laboradores, la innovació i l’eficiència de l’organització, la universalitat dels suports, la gestió ètica i el creixement sostenible en matèria de formació i ocupació, així com treballar pel benefici de la societat i la sostenibilitat ambiental. 

Aquests elements nuclears s’alineen perfectament en el marc de l’Agenda de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A més, l’entitat basa la seva acció social a la Declaració Universal de Drets Humans (Nacions Unides) i a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu (Nacions Unides), marcs d’ètica universal de referència. 

Declaració Universal de Drets Humans (Naciones Unidas)

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu (Nacions Unides)

La Fundació Aspros està compromesa directament amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.

També som una entitat que permet a les empreses realitzar accions de RSC col·laborant i realitzant conjuntament projectes innovadors i solidaris que contribueixen a l’assoliment dels  ODS 3, 4, 8, 10, 12 i 17.

Educació de qualitat

Des de l’àrea de formació i inclusió laboral de la fundació es treballa per a què les persones pugin desenvolupar les habilitats de la vida diària i professionals.

Igualtat de gènere

Ens hem compromès a treballar per a la igualtat de dones i homes en tots els serveis de l’entitat. En l’àmbit laboral promovem la conciliació i no permetem la discriminació salarial. Vetllant per la desaparició de la violència de gènere i la doble discriminació que pateix, a vegades, aquest col·lectiu.

Treball digne i creixement econòmic

Des de l’àrea empresarial i el servei Incorpora i Activa’t treballem per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual o risc d’exclusió. Oferint suports que faciliten el seu accés al treball com una oportunitat de vida inclusiva i el més autònoma possible. La fundació té tres Centres Especials de Treball: Parcs i Jardins, Tecnosolucions i Servilògic.

Reducció de les desigualtats

Es la nostra missió, la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual o risc d’exclusió, vetllem i cuidem perquè ningú es quedi enrere, construint una societat inclusiva i justa per a tothom.

Consum i producció responsables

Posem focus en fer una gestió sostenible i de l’ús eficient dels recursos, en la reducció de la generació de residus i la seu correcte reciclatge, en evitar el malbaratament d’aliments, i en el foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum.

Acció climàtica

El canvi climàtic és el repte més important que ha de fer front el nostre món. Promovem la racionalització del transport, afavorint el transport públic i mitjans menys contaminants. Ens proposem fer un pla de millora ambiental de l’entitat i de la reducció i millora de la gestió dels residus.

Pau, justícia i institucions sòlides

Treballem per la pau des del respecte dels Drets Humans i els Drets de les persones amb discapacitat. Vetllem per tenir una organització transparent, democràtica, inclusiva, participativa i representativa.

Aliança pels objectius

La nostra vocació de servei públic ens porta a cercar la complicitat i el treball col·laboració amb tots els actors socials, per aconseguir un món millor. Treballem fent aliances amb empreses, administracions, societat. Més encara, en aquest cas del ODS, en el que compartim objectius de tota la Humanitat

Què són els ODS

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles.