Transparència

Informació institucional

Informació organitzativa

 • Organigrama de l’entitat
 • Estructura del grup
 • Marc legal
 • Principal normativa interna que aplica l’entitat
  • Estatuts
  • Llibre de polítiques
  • Codi d’ètica
  • Mapa de processos

Planificació i programació

 • Pla estratègic 2018-2020
 • Projectes en curs i de futur

Impacte social

 •  Impacte anual
 •  Memòries d’activitats
 •  Declaració ambiental
 •  Informe anual de progres pacte mundial
 •  Voluntariat
 •  Aliats i col·laboradors

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Informació sobre la gestió administrativa

 •  Contractes establerts amb l’Administració Pública
 •  Convenis subscrits amb l’Administració Pública
 •  Subvencions i ajudes públiques concedides