Patronat

ASPROS és una fundació privada i sense ànim de lucre regida per un Patronat, el qual vetlla pel compliment de la missió de l’entitat, inscrita des del gener de 2005 al registre de Fundació de la Generalitat de Catalunya com a FUNDACIÓ PRIVADA ASPROS.  L’Entitat es va constituir l’any 1962 com a associació i al gener de 2005 va passar a ser Fundació amb el número de registre 1414. L’Entitat sempre ha apostat per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la de les seves famílies. La seva tasca en pro de la discapacitat intel·lectual ha estat ampliada en el decurs d’aquests anys a altres discapacitats com són: la discapacitat física, sensorial i malalties mental, orgànica, entre altres.

L’objectiu de la Fundació és difondre i ampliar actuacions dirigides a la construcció d’una societat de progrés basada en la igualtat d’oportunitats i en la promoció social individual.

El patronat es reuneix 3 vegadas al any amb posibilitat de reunions extraordinarias.
Els membres del patronat exerceixen el seu càrrec gratuïtament.

Les funcions del Patronat: El patronat és el màxim òrgan de decisió de la Fundació ASPROS i li correspon la representació, el govern i l’administració de la fundació. Pot delegar les seves funcions a d’altres òrgans (exceptuant les que la Llei i/o els estatuts situen com a indelegables):

  • La modificació dels estatuts
  • La fusió, escissió o cessió de tots o d’una part dels actius i passius de l’entitat
  • L’escissió, extinció o dissolució de la fundació
  • El nomenament dels càrrecs de confiança
  • L’aprovació dels comptes anuals i del pressupost
  • El nomenament de l’auditor de compres
  • El cessament d’un patró
  • La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica
  • La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

Membres del Patronat