NORMATIVA D’APLICACIÓ

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecte Fundació ASPROS:

Relacionada amb la nostra forma jurídica de fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.