ALOSAÉs important preveure el futur de les persones amb discapacitat

Per evitar possibles situacions de desamparament o indefensió de la persona i asssegurar-li una protecció

Qui som

 Som una Fundació privada tutelar creada el 14 de març del 1994 a Lleida.

La Fundació Tutelar Alosa, té capacitat jurídica sense ànim de lucre. El servei principal és l'exercici de la tutela de persones amb discapacitat intel•lectual de la província de Lleida amb totes les formes previstes per la llei: tutela, curatela, administradors patrimonials, defensor judicial i consell de tutela.

Estem subvencionats i inspeccionats pel Departament de Benestar Social i Família.

L’exercici de la tutela està supervisat pel Departament de Justícia al que rendim comptes anualment.

Què fem

ASSESSORAR

Informem a totes aquelles persones, siguin familiars o no, sobre la modificació de la capacitat, anteriorment anomenada incapacitació legal.

Orientem sobre el procediment a seguir en la modificació de la capacitat de la persona amb discapacitat intel•lectual i malaltia mental. Acompanyem els familiars en tot el procediment legal.

Orientem en la necessitat de modificació de la capacitat de forma individualitzada, analitzant acuradament cada situació personal, vetllant sempre per la integritat de la persona presumptament objecte de la modificació de la capacitat.


PRETUTELA

És la relació que s’estableix entre la família i la fundació tutelar, un cop els familiars o persones de referència de la persona afectada han decidit que en un futur la fundació tutelar sigui el tutor del seu familiar o responsable, tant si ho han designat en el testament com a primera opció o amb caràcter subsidiari. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment d’assumir la tutela per l’entitat, ja hi ha coneixement previ.

Vetllem per garantir els drets i la protecció dels nostres tutelats, curatelats.


TUTELA | CURATELA

En determinades circumstàncies es pot començar la tutela abans de que morin els pares, sempre que el jutge ho autoritzi.

Aquesta tutela es fa efectiva quan la persona o entitat tutelar accepti el càrrec de tutor davant del jutge corresponent.


ALTRES FORMES PREVISTES LEGALMENT

Qualsevol altra figura jurídica, prevista o permesa per la legislació vigent en matèria d’institucions de protecció de la persona, o en testament o altre tipus de document públic, que judicialment o per delació voluntària tan els pares com la pròpia persona, en rebi l’encàrrec la Fundació.El que ens fa créixer amb Valor Afegit

Suport a usuaris 24h

 

Activitats personalitzades

 

91 ususaris

 

Vetllem pels seus drets

 

Una gran família

 

Proximitat